Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ)

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) ιδρύθηκε το 1990 με στόχο την διάδοση της ανακύκλωσης και της ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης των απορριμμάτων στη χώρα μας και την προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων. Μέλη και στελέχη της είναι επιστήμονες σε σχετικά επιστημονικά πεδία. Τα βασικότερα πεδία των δραστηριοτήτων της είναι:

  • Η περιβαλλοντική εκπαίδευση (περισσότερες από 10.000 παρουσιάσεις σε σχολεία μέχρι σήμερα)
  • Η υλοποίηση καινοτόμων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης (π.χ. για την ανακύκλωση των υπολογιστών, την οικιακή κομποστοποίηση, την αλλαγή του τρόπου χρέωσης των δημοτικών τελών-LIFE_PAYT, την Πρόληψη Αποβλήτων-ERASMUS_LAWPRET, την Μείωση της Πλαστικής Σακούλας-LIFE_DEBAG, την Επαναχρησιμοποίηση Ηλεκτρικών Συσκευών-LIFE_REWEEE κ.α.)
  • Η πραγματοποίηση εκστρατειών ενημέρωσης (για την προστασία των ακτών, την κομποστοποίηση, για την απόρριψη της θερμικής επεξεργασίας, την συμμετοχή των πολιτών στην ανακύκλωση & και την Διαλογή στην Πηγή κ.α.).
  • Η συστηματική έκδοση του περιοδικού ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ από το 1995 έως το 2012 και από το 2012 η παραγωγή ηλεκτρονικών ή άλλων εκδόσεων.
  • Η υποστήριξη ΟΤΑ στην υποβολή και υλοποίηση προτάσεων και στην εφαρμογή προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων.
  • Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα θέματα της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων προς αρμόδιους φορείς της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης και προς φορείς του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας.
  • Η συμμετοχή σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, σε επιτροπές εμπειρογνωμόνων, στο ΔΣ του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) κ.α.
  • Η παρέμβαση σε όλα τα φόρα για την προώθηση της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του προβλήματος των σκουπιδιών στην ανώτερη ιεραρχία διαχείρισης της ΕΕ «Πρόληψη – Επαναχρησιμοποίηση – Ανακύκλωση – Εναλλακτική Διαχείριση – Κομποστοποίηση».

Οι κυριότεροι οικονομικοί πόροι της ΟΕΑ προέρχονται κατά περίπου 70-90% από συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα απ’ ευθείας από την Ε.Ε. και κατά 10-30% από και τα υπόλοιπα εθνικά προγράμματα και δράσεις, που υλοποιεί.

Ο χώρος δημιουργήθηκε με ελεύθερο λογισμικό από την γη των πιγκουίνων.